รายงานที่สำคัญ

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
10 ก.ค. 2567 ชี้แจงกรณีของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง กรณีขายหุ้น SQ โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน รายละเอียด
13 พ.ค. 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
13 พ.ค. 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567 รายละเอียด
20 มี.ค. 2567 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
29 ก.พ. 2567 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียด
29 ก.พ. 2567 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
29 ก.พ. 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 รายละเอียด
09 พ.ย. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 รายละเอียด
09 พ.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
24 ก.พ. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 รายละเอียด
24 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
14 พ.ย. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 รายละเอียด
14 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
05 ส.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 รายละเอียด
05 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
12 พ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 รายละเอียด
12 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
25 ก.พ. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 รายละเอียด
25 ก.พ. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
24 ม.ค. 2565 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
17 ธ.ค. 2564 แจ้งวันหยุดของบริษัทประจำปี 2565 รายละเอียด
12 พ.ย. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 รายละเอียด
12 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
18 ต.ค. 2564 แจ้งการลงนามสัญญาโครงการเหมืองหงสา รายละเอียด
12 ต.ค. 2564 หุ้นเพิ่มทุนของ SQ เริ่มซื้อขายวันที่ 14 ตุลาคม 2564 รายละเอียด
08 ต.ค. 2564 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SQ-WA (F53-5) รายละเอียด
10 ส.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 รายละเอียด
10 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
13 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) รายละเอียด
16 มี.ค. 2564 การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไขเทมเพลต) รายละเอียด
15 มี.ค. 2564 การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายละเอียด
01 มี.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 รายละเอียด
01 มี.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) รายละเอียด
28 ส.ค. 2563 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ในวันที่ 7 กันยายน 2563 รายละเอียด
23 ก.ค. 2563 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของบริษัทประจำปี 2563 รายละเอียด
09 ก.ค. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายละเอียด
30 มิ.ย. 2563 การแต่งตั้งผู้บริหาร รายละเอียด
26 มิ.ย. 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
27 พ.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียด
13 พ.ค. 2563 แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายละเอียด
31 มี.ค. 2563 เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล รายละเอียด
25 มี.ค. 2563 แจ้งเลื่อนวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท ประจำปี 2563 รายละเอียด
25 มี.ค. 2563 มาตรการปฏิบัติงานจากสถานที่อาศัยของพนักงาน รายละเอียด
23 มี.ค. 2563 การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การงดจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายละเอียด
28 ม.ค. 2563 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
9 ม.ค. 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ SQ เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2563 รายละเอียด
24 ธ.ค. 2562 แจ้งวันหยุดของบริษัทประจำปี 2563 รายละเอียด
11 ก.ค. 2562 การลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท Golden Lake Co.,Ltd. รายละเอียด
17 มิ.ย. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างเหมา ผลิตแร่ดิบ กับบริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพัทธ์ จำกัด รายละเอียด
14 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
9 พ.ค. 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียด
25 เม.ย. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียด
25 มี.ค. 2562 การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การงดจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายละเอียด
20 มี.ค. 2562 แจ้งการได้รับความช่วยเหลือจากเหตุการณ์ดินสไลด์จากผู้ว่าจ้าง รายละเอียด
13 มี.ค. 2562 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา (Letter of Award) จากผู้ว่าจ้าง รายละเอียด
16 ม.ค. 2562 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า รายละเอียด
9 ม.ค. 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ SQ เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2562 รายละเอียด

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

วันที่ หัวข้อข่าว
17 มิ.ย. 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างเหมา ผลิตแร่ดิบ กับบริษัท เมียนมาร์ พงษ์พิพัทธ์ จำกัด
14 พ.ค. 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
9 พ.ค. 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
25 เม.ย. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 มี.ค. 2562 การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การงดจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
20 มี.ค. 2562 แจ้งการได้รับความช่วยเหลือจากเหตุการณ์ดินสไลด์จากผู้ว่าจ้าง
13 มี.ค. 2562 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา (Letter of Award) จากผู้ว่าจ้าง
16 ม.ค. 2562 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า
9 ม.ค. 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ SQ เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2562

รายงานรายไตรมาส

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
13 พ.ค. 2567 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว) Download
29 ก.พ. 2567 งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว) Download
09 พ.ย. 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว) Download
09 ส.ค. 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) Download
12 พ.ค. 2566 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว) Download
27 ก.พ. 2566 งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขวันที่หน้ารายงานผู้สอบ) Download
24 ก.พ. 2566 งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) Download
14 พ.ย. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) Download
12 พ.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) Download
05 ส.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) Download
12 พ.ค. 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) Download
25 ก.พ. 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) Download
12 พ.ย. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) Download
10 ส.ค. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) Download
13 พ.ค. 2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) Download
01 มี.ค. 2564 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) Download
10 พ.ย. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) Download
11 ส.ค. 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) Download
13 พ.ค. 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) Download
25 ก.พ. 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) Download
12 พ.ย. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) Download
13 ส.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) Download
14 พ.ค. 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) Download
1 มี.ค. 2562 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) Download
12 พ.ย. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) Download
14 ส.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) Download
10 พ.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) Download
รายงานทั้งหมด
วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียด
13 พ.ค. 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567 รายละเอียด
29 ก.พ. 2567 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 รายละเอียด
09 พ.ย. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 รายละเอียด
09 ส.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 รายละเอียด
24 ก.พ. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 รายละเอียด
14 พ.ย. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 รายละเอียด
05 ส.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 รายละเอียด
12 พ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 รายละเอียด
25 ก.พ. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 รายละเอียด
12 พ.ย. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 รายละเอียด
12 พ.ย. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 รายละเอียด
10 ส.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 รายละเอียด
13 พ.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 รายละเอียด
01 มี.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 รายละเอียด
11 ส.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 รายละเอียด
13 พ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 รายละเอียด
25 ก.พ. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 รายละเอียด
12 พ.ย. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 รายละเอียด
13 ส.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 รายละเอียด
14 พ.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 รายละเอียด
1 มี.ค. 2562 SQ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 รายละเอียด
12 พ.ย. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 รายละเอียด
14 ส.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 รายละเอียด
10 พ.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 รายละเอียด
รายงานทั้งหมด

รายงานรายไตรมาส

วันที่ หัวข้อข่าว
12 พ.ย. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
13 ส.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 พ.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
1 มี.ค. 2562 SQ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
12 พ.ย. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14 ส.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10 พ.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
รายงานทั้งหมด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2566

Download

รายงานประจำปี 2565

Download

รายงานประจำปี 2564

Download

รายงานประจำปี 2563

Download

รายงานประจำปี 2562

Download

รายงานประจำปี 2561

Download

รายงานประจำปี 2560

Download

รายงานประจำปี 2559

Download
แบบฟอร์ม 56-1 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 56-1 : ปี 2563 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 56-1 : ปี 2562 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 56-1 : ปี 2561 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 56-1 : ปี 2560 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 56-1 : ปี 2559 รายละเอียด

เว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567