วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

“ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปีในการให้บริการการทำเหมืองแร่ครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย”

“ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปีในการให้บริการการทำเหมืองแร่ครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย”

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการทำเหมืองแร่อย่างมีคุณภาพและครบวงจร รวมถึงการเป็นเจ้าของเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าในระดับภูมิภาค และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

บริษัทฯ จะใช้ความรู้จากการเป็นผู้ประกอบการมาพัฒนาและบริหารงานด้านการทำเหมืองให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

บริษัทฯ จะพัฒนาความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น

บริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสในการเป็นเจ้าของแหล่งถ่านหินและโอกาสในการดำเนินกิจการการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและการเติบโตในอนาคต

บริษัทฯ จะดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของความพึงพอใจของลูกค้า และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจขุดและขนดินและแร่ต่างๆ จากโครงการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการขยายธุรกิจและกระจายฐานลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ