ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:: 28/03/66 ประเภท: XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 5,944 % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น: 93.65%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ (%)
บริษัท เอสวีพีเค จำกัด 228,750,000 19.91%
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด 82,550,000 7.18%
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 70,000,000 6.09%
นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา 54,386,800 4.73%
นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล 25,100,000 2.18%
นาง อภิญญา ศิริสรรพ์ 23,000,000 2.00%
นาย อภิวีร์ เบญจกุล 22,200,000 1.93%
นาย สุจินต์ ศิริสรรพ์ 17,000,000 1.48%
นาย นพพันธป์ เมืองโคตร 15,701,000 1.37%
นาย จักษวัฎ วิมลมงคลรัตน์ 13,501,700 1.17%
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 PDF File
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (TH) Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (EN) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (EN) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. (Proxy A) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. (Proxy B) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. (Proxy C) Download
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม /เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท Download
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 Download
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 PDF File
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (TH) Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (EN) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (EN) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. (Proxy A) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. (Proxy B) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. (Proxy C) Download
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม /เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท Download
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 Download
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 PDF File
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (TH) Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (EN) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (EN) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. (Proxy A) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. (Proxy B) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. (Proxy C) Download
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม /เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท Download
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 Download
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF File
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (EN) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. (Proxy A) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. (Proxy B) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. (Proxy C) Download
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม /เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท Download
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 Download
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF File
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (EN) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. (Proxy A) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. (Proxy B) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. (Proxy C) Download
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม /เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท Download
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 Download
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PDF File
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (EN) Download
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการใหม่) (TH) Download
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการใหม่) (EN) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. (Proxy A) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. (Proxy B) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. (Proxy C) Download
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม / เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 Download
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท Download
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 PDF File
Minute AGM 2017 Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ Download
หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 Download
การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. (Proxy A) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. (Proxy B) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. (Proxy C) Download