Shareholder Information

Shareholder as of: 20/03/24 Rights Type: XM
Total Shareholders: 6,174 % Shares in Scriptless Holding: 93.67%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ (%)
บริษัท เอสวีพีเค จำกัด 228,750,000 19.91%
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 70,000,000 6.09%
นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา 52,486,800 4.57%
นาย ภาคย์ ศรีสัตยากุล 25,100,000 2.18%
นาง อภิญญา ศิริสรรพ์ 23,000,000 2.00%
นาย อภิวีร์ เบญจกุล 22,547,900 1.96%
นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 20,900,000 1.82%
นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร 18,575,800 1.62%
นาย สุจินต์ ศิริสรรพ์ 17,000,000 1.48%
นาย นพพันธป์ เมืองโคตร 15,701,000 1.37%
นาย จักษวัฎ วิมลมงคลรัตน์ 15,481,700 1.35%
นาย ฉลอง ชาลี 12,327,900 1.07%
นาย สุทธิกฤษฏิ์ ถนอมบูรณ์เจริญ 11,610,000 1.01%
นาย สุรนาท วงศ์ชนะภัย 10,000,000 0.87%
นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์ 9,350,000 0.81%
นาย กวิตม์ ศิริสรรพ์ 9,322,200 0.81%
นาย กรรณชัย กีรติกมล 8,149,800 0.71%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,867,781 0.68%
นาย ดิศรณ์ ถนอมบูรณ์เจริญ 7,700,000 0.67%
นาย ณรงค์เกียรติ จิระเกียรติ์ 6,750,000 0.59%
นาง อาภาพร รถทอง 6,141,000 0.53%
ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS
25 April 2024 ประกาศจ่ายเงินปันผล (Date published on the website : 25 April 2024) Download
24 April 2024 ประกาศจ่ายเงินปันผล (Date published on the website : 24 April 2024) Download
23 April 2024 งบการเงิน (ผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น) (Date published on the website : 23 April 2024) Download
23 April 2024 ประกาศจ่ายเงินปันผล (Date published on the website : 23 April 2024) Download
22 March 2024 ประกาศโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์_หนังสือเชิญประชุม 2024 (Date published on the website : 22 March 2024) Download
21 March 2024 ประกาศโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์_หนังสือเชิญประชุม 2024 (Date published on the website : 21 March 2024) Download
20 March 2024 ประกาศโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์_หนังสือเชิญประชุม 2024 (Date published on the website : 20 March 2024) Download
Shareholder’s Meeting 2024 (Date published on the website: 20 March 2024) PDF File
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (EN) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. (Proxy A) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. (Proxy B) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. (Proxy C) Download
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม /เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท Download
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 Download
Shareholder’s Meeting 2023 PDF File
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (TH) Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (EN) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (EN) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. (Proxy A) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. (Proxy B) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. (Proxy C) Download
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม /เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท Download
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 Download
Shareholder’s Meeting 2022 PDF File
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (TH) Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (EN) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (EN) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. (Proxy A) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. (Proxy B) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. (Proxy C) Download
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม /เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท Download
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 Download
Shareholder’s Meeting 2021 PDF File
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (TH) Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (EN) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (EN) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. (Proxy A) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. (Proxy B) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. (Proxy C) Download
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม /เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท Download
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 Download
Shareholder’s Meeting 2020 PDF File
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (EN) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. (Proxy A) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. (Proxy B) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. (Proxy C) Download
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม /เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท Download
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 Download
Shareholder’s Meeting 2019 PDF File
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (EN) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. (Proxy A) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. (Proxy B) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. (Proxy C) Download
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม /เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท Download
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 Download
Shareholder’s Meeting 2018 PDF File
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (TH) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (EN) Download
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการใหม่) (TH) Download
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการใหม่) (EN) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. (Proxy A) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. (Proxy B) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. (Proxy C) Download
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม / เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 Download
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท Download
Shareholder’s Meeting 2017 PDF File
Minute AGM 2017 Download
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ Download
หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 Download
การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผล Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. (Proxy A) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. (Proxy B) Download
หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. (Proxy C) Download