Career

WORKING AT SAHAKOL

ประกอบธุรกิจให้บริการและดำเนินงาน ด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมถึง การวางแผนงานในเหมือง การปฏิบัติการเปิดหน้าเหมือง การให้คำปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ บริษัทฯ มีแผนจะขยายงานอย่างต่อเนื่อง และมีความประสงค์รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

JOB OPPORTUNITIES

สำนักงานใหญ่

โครงการแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

โครงการหงสา สปป.ลาว

 

+ สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • วันหยุดประจำปี/พักร้อน
 • ชุดยูนิฟอร์มสำหรับทำงาน
 • วันหยุดประจำเดือน มีรถรับส่งจากไซต์งาน ถึง ลำปาง
 • ค่าเบี้ยกันดารและค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ที่พัก พร้อมอาหาร 3 มื้อ
 • ซักผ้ารีดผ้าให้
 • สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรม
 • ปรับค่าจ้าง/โบนัส

+ หลักฐานการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ
 • สำเนาใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 1 ฉบับ
 • เอกสารรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

** พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ

+ ติดต่อฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร

สำนักงานใหญ่

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-941-0888 , 081-721-5738

เว็บไซต์ : www.sahakol.com

คุณเสาวลักษณ์   ตระกูลกองโต   E-mail :  saowaluk@sahakol.com

คุณบรรสตรี  นันใจนา                 E-mail :  bansati@sahakol.com

สำนักงานแม่เมาะ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222  หมู่  8  ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  52000

โทรศัพท์ :  054237900

คุณปรัชญา วรรณวนิช                E-mail : pratchaya@sahakol.com

คุณดาวดี  วิยะพร้าว                    E-mail :  daodee@sahakol.com

สำนักงานหงสา (สปป.ลาว)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บ้านหาน เมืองหงสา แขวงไซยะบุลี

โทรศัพท์ :  020263229  ต่อ 110 

WORKING AT SAHAKOL

ประกอบธุรกิจให้บริการและดำเนินงาน ด้านการทำเหมืองแร่อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมถึง การวางแผนงานในเหมือง การปฏิบัติการเปิดหน้าเหมือง การให้คำปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ บริษัทฯ มีแผนจะขยายงานอย่างต่อเนื่อง และมีความประสงค์รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

Employee Benefits

 • บ้านพักพนักงาน (สำหรับโครงการต่างประเทศ)
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
 • ประกันสังคม
 • อัตราจ้างและค่าแรงตามความสามารถ
 • ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยเลี้ยงภายในและต่างประเทศ
 • ค่าครองชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี

JOB OPPORTUNITIES

สำนักงานใหญ่

โครงการแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

โครงการหงสา สปป.ลาว

หลักฐานการสมัครงาน

สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ
สำเนาใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 1 ฉบับ
เอกสารรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
** พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ

สนใจติดต่อฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร

สำนักงานใหญ่

คุณเสาวลักษณ์ ตระกูลกองโต หรือ คุณบรรสตรี นันใจนา

โทรศัพท์ : 02-941-0888 , 081-721-5738
อีเมลล์ : saowaluk@sahakol.com , bansati@sahakol.com


สำนักงานแม่เมาะ

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 222  หมู่  8  ตำบลพิชัย  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  52000

โทรศัพท์ :  054237900

คุณปรัชญา วรรณวนิช                E-mail : pratchaya@sahakol.com

คุณดาวดี  วิยะพร้าว                    E-mail :  daodee@sahakol.com


สำนักงานหงสา (สปป.ลาว)

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บ้านหาน เมืองหงสา แขวงไซยะบุลี

โทรศัพท์ :  020263229  ต่อ 110