เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

กลุ่มบริษัทสหกล โดยบริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา มาตั้งแต่ปี 2513 เพื่อรองรับการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคทั่วประเทศตามนโยบายการพัฒนาประเทศในขณะนั้น โดยมีกลุ่มครอบครัวศิริสรรพ์เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง ต่อมาในปี 2526 บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัดได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมา ขุด-ขนดิน โครงการที่ 1 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินให้กับเหมืองถ่านหินแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างปี 2526 ถึง 2533 และได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ดำเนินการต่อในโครงการที่ 2 ระหว่างปี 2533 ถึง 2541โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 3,544 ล้านบาท และ 9,865 ล้านบาท ตามลำดับ

ต่อมา บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ศิริวิศวเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 โดยกลุ่มครอบครัวศิริสรรพ์ เพื่อเป็นบริษัทหลักในการทำธุรกิจด้านการให้บริการและดำเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึง การวางแผนงานเหมือง การปฎิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การให้คำปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด  ยังคงมีความเชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างโยธา โดยได้รับงานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการทำเหมือง เช่น ถนน ที่พักอาศัย เป็นต้น ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจให้บริการและดำเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจรทั้งหมดของกลุ่มบริษัทสหกล ได้ดำเนินการโดยบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (ภายหลังแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2558 โดยมีชื่อเต็มว่า บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรายละเอียด ดังนี้

โครงการในประเทศ : โครงการแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผู้ว่าจ้าง คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  • กิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว และกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี (บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 50 เท่ากัน) เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินให้กับเหมืองถ่านหิน ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในโครงการ 7 ระหว่างปี 2551 ถึง 2563 และโครงการ 7/1 ซึ่งสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2558
  • โครงการ 8 ในโครงการเหมืองแม่เมาะ ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาระหว่างปี 2559 ถึง 2568

โครงการในต่างประเทศ :

  • โครงการเหมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างปี 2558 ถึง 2569
  • โครงการ O&M Waste Line 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างปี 2563 ถึง 2569

หลังจากนั้น บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 เพื่อเป็นบริษัทหลักในการทำธุรกิจด้านการให้บริการและดำเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนงานงานเหมือง การปฎิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การให้คำปรึกษาด้านงานเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีความเชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างโยธา โดยได้รับงานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการทำเหมือง เช่น ถนน ที่พักอาศัย เป็นต้น ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจให้บริการและดำเนินงานเหมืองแร่อย่างครบวงจรทั้งหมดของกลุ่มบริษัทสหกล ได้ดำเนินการโดยบริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด

ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดหน้าดิน ขุดขนดินและถ่านหินให้กับเหมืองถ่านหิน ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่ง กฟผ.เป็นผู้ว่าจ้าง ในโครงการ 7 ระหว่างปี 2551 ถึง 2563 และโครงการ 7/1 ระหว่างปี 2554 ถึง 2558 โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 21,906 ล้านบาท และ 5,273 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัทฯ รับเหมาช่วงกิจการร่วมค้า ตั้งแต่ปี 2555 โดยแบ่งงานที่เหลือในโครงการ 7 และโครงการ 7/1 ระหว่างบริษัทฯ และผู้ร่วมค้าในมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยสัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่างบริษัทฯ และกิจการร่วมค้า ITD-SQ สำหรับโครงการ 7 มีมูลค่า 4,221 ล้านบาท เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ และสัญญาจ้างเหมาช่วงระหว่างบริษัทฯ และกิจการร่วมค้า SQ-ITD สำหรับโครงการ 7/1 มีมูลค่า 1,190 ล้านบาท เริ่มต้นตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ

พัฒนาการที่สำคัญ

+ 2526 - 2533

บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิน สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 1 กับ กฟผ. เพื่อดำเนินการขุดและขนดิน ปริมาณ 90.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น และงานก่อสร้างอื่นที่เกี่ยวข้อง แน่น ซึ่งต่อมา กฟผ. มีการจ้างงานเพิ่ม เพื่อขุดและขนดินเพิ่มเติมปริมาณ 22.0 ล้าน ลูกบาศก์เมตรแน่น และ ขุดและคัดแยกถ่านลิกไนต์ปริมาณ 1.5 ล้านตัน โดยมีมูลค่ารวม 3,544 ล้านบาท

+ 2533 - 2541

บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 2 กับ กฟผ. โดยมีมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 9,718 ล้านบาท

ต่อมา กฟผ. ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ทิ้งดินในบ่อ Sub-basin และได้มีการจ้างงานเพิ่ม เพื่อขุดและขนดินเพิ่มเติม 75 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น มูลค่างานรวมทั้งสิ้น 147 ล้านบาท

+ 2541 - 2545

บริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด รับงานกรมทางหลวง ในการก่อสร้างถนนหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ ตอนดาวคะนอง บรรจบทางหลวงหมายเลข 37 ระยะทางยาวประมาณ 8 กม. รวมงานก่อสร้างวางท่อประปาของการประปานครหลวง และงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีมูลค่าโครงการ 1,501 ล้านบาท

+ 2546

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท และเน้นให้บริการด้านเหมืองแร่อย่างครบวงจร

+ 2545 - 2553

บริษัทฯ รับจ้างช่วงจากบริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ในการขุด ขน และย้ายหน้าดินที่ เหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 4 ปริมาณ 28.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น โดยมีมูลค่าโครงการ 504 ล้านบาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2549

บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด จัดตั้งกิจการร่วมค้า เพื่อรับจ้าง กฟผ. ในการขุดและขนดินที่เหมืองแม่เมาะ ตามสัญญาย่อยจ้างเหมาขุดและขนดิน ปริมาณ 80.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2552 โดยมีมูลค่างาน 2,820.25 ล้านบาท

+ 2551 - 2563

โครงการเหมืองแม่เมาะโครงการที่ 7

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“ITD”) จัดตั้งกิจการร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว (“ITD-SQ”) (บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) เพื่อเข้ารับงานขุด ขน ลำเลียงดินและถ่านหินจาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดิน และถ่านหินสำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7 โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 21,906 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณ 365.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น
– รายการที่ 2 ขุดและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 50.0 ล้านตัน
– รายการที่ 3 ขนดิน (ส่วนที่ กฟผ.ดำเนินการ) จำนวนประมาณ 40.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น

+ 2554 - 2558

โครงการเหมืองแม่เมาะโครงการที่ 7/1

บริษัทฯ ร่วมกับ ITD จัดตั้งกิจการร่วมค้าเอสคิว-ไอทีดี (“SQ-ITD”) (บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50) เพื่อเข้ารับงานขุด ขน ลำเลียงดินจาก กฟผ. ตามสัญญาจ้างเหมาขุด-ขนดินสำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 7/1 ปริมาณ 80.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น โดยมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 5,273 ล้านบาท

+ 2557

โครงการเหมืองหงสา เมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บริษัทฯ รับจ้าง บริษัท หงสาเพาเวอร์ จำกัด ในการขุดและขนดินและถ่านหิน ซึ่งมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 11,742.7 ล้านบาท โดยเข้าลงนามในสัญญาสัมปทาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
 รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณ 207.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น
– รายการที่ 2 ขุดและขนถ่ายลิกไนต์ปริมาณประมาณ 82.5 ล้านตัน

ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลกำไรของปี 2555 ในอัตราปันผลหุ้นละ 14 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งหมด 70 ล้านบาท

+ 2558

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 500 ล้านบาท เป็น 750 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เรียกเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 250 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในโครงการหงสา โดยมีมติเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 200 ล้านบาท และมติเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 และได้จัดสรรหุ้นดังกล่าวในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทฯ จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558

บริษัทฯ ลงนามในสัญญางานจ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่านหิน สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 8 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีมูลค่ารวมเท่ากับ 22,871 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2568 และมีรายละเอียดดังนี้
– รายการที่ 1 ขุดและขนดินปริมาณ 375.0 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น
– รายการที่ 2 ขุดและขนถ่านลิกไนต์ปริมาณประมาณ 31.0 ล้านตัน

+ 2559

จดทะเบียนเลิกกิจการบริษัท สหกลเอนยิเนียร์ จำกัด เนื่องจากไม่มีการดำเนินกิจการใดแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 750 ล้านบาท เป็น 1,150 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพื่อ เสนอขายต่อประชาชนจำนวน 380 ล้านบาท แบ่งเป็น 380 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยหุ้นที่เหลืออีก 20 ล้านหุ้น สำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

+ 2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญางานเพิ่มโครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว ได้แก่ งานขุดขนดิน จำนวน 28 ลบ.. ซึ่งมีมูลค่างานประมาณ 1,036 ล้านบาท

+ 2562

สหกลฯชนะประมูลโครงการมูลค่า 2,265 ลบ. บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบกำจัดขยะ 2 ระบบ และบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบสายพานลำเลียงเถ้าถ่าน

+2563

  • สิ้นสุดงานโครงการ 7 ตามสัญญา
  • บริษัทฯได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 8,590,640 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท มีการใช้สิทธิไปทั้งสิ้น 5,040,490 หน่วย รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,040,490 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว บริษัทฯ มีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 3,550,150 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 3,550,150 หน่วย

+2564

  • มิถุนายน บริษัทฯได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 3,550,150 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท มีการใช้สิทธิไปทั้งสิ้น 2,067,350 หน่วย รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,067,350 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว บริษัทฯ มีหุ้นที่รอการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,482,800 หุ้นและคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 1,482,800 หน่วย
  • ตุลาคม บริษัทฯได้นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 1,482,800 หน่วย มีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาการใช้สิทธิ 1 บาท มีการใช้สิทธิไปทั้งสิ้น 642,800 หน่วย รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 642,800 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว บริษัทฯ มีหุ้นที่รอการปรับลดทุนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 840,000 หุ้น
  • บริษัทได้ร่วมลงนามสัญญาทั้ง 2 โครงการ สำหรับ โครงการ North Pit Wall Expansion และโครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด (“ผู้ว่าจ้าง”) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

+2566

  • เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 บริษัทได้ร่วมลงนามสัญญาโครงการ O&M Services for the Waste Line 2 Conveyor Expansion กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด (“ผู้ว่าจ้าง”)

รางวัลและความสำเร็จ