โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

ประธานกรรมการ

นาย นพพันธป์ เมืองโคตร

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นาง กิ่งเทียน บางอ้อ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นาย ศาศวัต ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร

นาย วิทวัส ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นาย พิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์

กรรมการอิสระ

นาย กวิตม์ ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน / กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นาย ชาลี รักษ์สุธี

กรรมการ

นาย ประภาส วิชากูล

กรรมการอิสระ

นาย ศิริชัย โตวิริยะเวช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นาง กิ่งเทียน บางอ้อ

กรรมการตรวจสอบ

ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการตรวจสอบ

นาย นพพันธป์ เมืองโคตร

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นาย ศาศวัต ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร

นาย วิทวัส ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายภวัต ศิริสรรพ์

กรรมการบริหาร

นาย กวิตม์ ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน / กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกันตพัฒน์ ศิริสรรพ์

กรรมการบริหาร

นายวิฑูรย์ ชินวณิชัย

กรรมการบริหาร

นายสุรพล อ้นสุวรรณ

กรรมการบริหาร

ดร.รุจ บัณฑุวงศ์

กรรมการบริหาร

นางสาววิกาวี กลิ่นแก้ว

กรรมการบริหาร