ข้อมูลทางการเงิน

ผลประกอบการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายไตรมาส : 2564

3M 6M 9M 2564
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,211 2,318 2,318
รายได้รวม 1,229 2,349 2,349
ต้นทุนบริการ 844 1,747 1,747
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 535 916 916
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 278 410 410
กำไรสุทธิ 239 287 287
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 9,873 9,436 9,436
      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,583 1,371 1,371
      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,290 8,065 8,065
หนี้สินรวม 7,225 6,828 6,828
      รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,885 3,154 3,154
      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,340 3,674 3,674
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,648 2,608 2,608
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.47 0.49 0.49
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.33% 24.64% 24.64%
EBITDA Margin (%) 44.20% 39.53% 39.53%
EBIT Margin (%) 22.92% 17.71% 17.71%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.43% 12.23% 12.23%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.94% 14.30% 14.30%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.80% 3.89% 3.89%
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.21 0.25 0.25
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,150 1,150 1,150
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 1,146 1,146 1,146

รายปี

2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,868 2,891 3,154 3,567 4,690 4,726
รายได้รวม 1,873 2,911 3,186 3,624 4,773 4,776
ต้นทุนบริการ 1,378 2,063 2,322 3,445 4,040 3,740
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 683 1,169 1,183 904 1,562 1,647
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 211 558 572 (132) (384) 544
กำไรสุทธิ 89 323 360 (285) (1) 241
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 4,489 6,004 10,241 11,987 11,106 10,017
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 919 2,255 1,990 2,304 2,065 1,739
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,570 3,749 8,251 9,683 9,041 8,278
หนี้สินรวม 3,749 3,753 7,663 9,821 8,941 7,604
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,690 1,960 3,807 4,215 3,555 2,927
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,059 1,794 3,855 5,606 5,386 4,677
ส่วนของผู้ถือหุ้น 740 2,251 2,578 2,166 2,166 2,412
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.52 0.55 0.39 0.33 0.41 0.45
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.23% 28.64% 26.38% 3.41% 13.86% 20.86%
EBITDA Margin (%) 36.58% 40.44% 37.50% 25.33% 33.32% 34.85%
EBIT Margin (%) 11.31% 19.29% 18.14% (3.71%) (8.19%) 11.52%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.74% 11.08% 11.30% (7.85%) (0.02%) 5.05%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.73% 21.58% 14.91% (12.00%) (0.05%) 10.53%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.45% 6.15% 4.43% (2.56%) (0.01%) 2.28%
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.12 0.39 0.32 (0.25) (0.00) 0.21
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,000 1,500 1,500 1,500 1,150 1,150
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 750 1,130 1,130 1,130 1,139 1,141