ข้อมูลทางการเงิน

ผลประกอบการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายไตรมาส : 2563

3M 6M 9M 2563
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,297 2,414 3,492 4,726
รายได้รวม 1,307 2,439 3,527 4,776
ต้นทุนบริการ 1,023 1,953 2,834 3,740
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 458 870 1,244 1,647
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 175 300 400 544
กำไรสุทธิ 102 153 169 241
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 11,115 10,961 10,203 10,017
      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,166 2,163 1,613 1,739
      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,949 8,796 8,590 8,278
หนี้สินรวม 8,836 8,644 7,867 7,604
      รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,637 3,950 3,334 2,927
      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,199 4,694 4,533 4,677
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,270 2,318 2,336 2,412
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.43 0.43 0.47 0.45
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.18% 19.08% 18.85% 20.86%
EBITDA Margin (%) 35.33% 36.03% 35.64% 34.85%
EBIT Margin (%) 13.50% 12.45% 11.47% 11.52%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.80% 6.25% 4.80% 5.05%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (0.48%) 0.26% 12.71% 10.53%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (0.10%) 0.03% 2.69% 2.28%
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.09 0.13% 0.15% 0.21%
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,150 1,150 1,150 1,150
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 1,141 1,141 1,141 1,141

รายปี

2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,868 2,891 3,154 3,567 4,690 4,726
รายได้รวม 1,873 2,911 3,186 3,624 4,773 4,776
ต้นทุนบริการ 1,378 2,063 2,322 3,445 4,040 3,740
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 683 1,169 1,183 904 1,562 1,647
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 211 558 572 (132) (384) (544)
กำไรสุทธิ 89 323 360 (285) (1) (241)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 4,489 6,004 10,241 11,987 11,106 10,017
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 919 2,255 1,990 2,304 2,065 1,739
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,570 3,749 8,251 9,683 9,041 8,278
หนี้สินรวม 3,749 3,753 7,663 9,821 8,941 7,604
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,690 1,960 3,807 4,215 3,555 2,927
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,059 1,794 3,855 5,606 5,386 4,677
ส่วนของผู้ถือหุ้น 740 2,251 2,578 2,166 2,166 2,412
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.52 0.55 0.39 0.33 0.41 0.45
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.23% 28.64% 26.38% 3.41% 13.86% 20.86%
EBITDA Margin (%) 36.58% 40.44% 37.50% 25.33% 33.32% 34.85%
EBIT Margin (%) 11.31% 19.29% 18.14% (3.71%) (8.19%) (11.52%)
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.74% 11.08% 11.30% (7.85%) (0.02%) (5.05%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.73% 21.58% 14.91% (12.00%) (0.05%) (10.53%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.45% 6.15% 4.43% (2.56%) (0.01%) (2.28%)
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.12 0.39 0.32 (0.25) (0.00) (0.21)
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,000 1,500 1,500 1,500 1,150 1,150
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 750 1,130 1,130 1,130 1,139 1,141