ข้อมูลทางการเงิน

ผลประกอบการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายไตรมาส : 2565

3M 6M 9M 2565
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,230 2,488 3,653 3,653
รายได้รวม 1,240 2,524 3,712 3,712
ต้นทุนบริการ 905 1,987 3,095  3,095
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 511 893 1,138 1,138
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 268 403 410 410
กำไรสุทธิ 209 282 234 234
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 9,539 9,187 8,976 8,976
      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,615 1,479 1,426 1,426
      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,924 7,708 7,550 7,550
หนี้สินรวม 6,672 6,338 6,176 6,176
      รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,681 3,001 2,989 2,989
      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,991 3,337 3,187 3,187
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,867 2,849 2,800 2,800
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.51 0.53 0.56 0.56
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.47% 20.14% 15.28% 15.28%
EBITDA Margin (%) 41.54% 35.89% 31.17% 31.17%
EBIT Margin (%) 21.80% 16.18% 11.22% 11.22%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.85% 11.18% 6.30% 6.30%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.61% 12.09% 9.57% 9.57%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.42% 3.69% 2.89% 2.89%
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.18 0.25 0.20 0.20
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,150 1,149 1,149 1,149
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 1,149 1,149 1,149 1,149

รายปี

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,868 2,891 3,154 3,567 4,690 4,726 4,712
รายได้รวม 1,873 2,911 3,186 3,624 4,773 4,776 4,803
ต้นทุนบริการ 1,378 2,063 2,322 3,445 4,040 3,740 3,769
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 683 1,169 1,183 904 1,562 1,647 1,604
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 211 558 572 (132) (384) 544 594
กำไรสุทธิ 89 323 360 (285) (1) 241 351
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 4,489 6,004 10,241 11,987 11,106 10,017 9,210
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 919 2,255 1,990 2,304 2,065 1,739 1,541
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,570 3,749 8,251 9,683 9,041 8,278 7,669
หนี้สินรวม 3,749 3,753 7,663 9,821 8,941 7,604 6,552
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,690 1,960 3,807 4,215 3,555 2,927 3,279
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,059 1,794 3,855 5,606 5,386 4,677 3,273
ส่วนของผู้ถือหุ้น 740 2,251 2,578 2,166 2,166 2,412 2,658
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.52 0.55 0.39 0.33 0.41 0.45 0.50
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.23% 28.64% 26.38% 3.41% 13.86% 20.86% 20.03%
EBITDA Margin (%) 36.58% 40.44% 37.50% 25.33% 33.32% 34.85% 34.04%
EBIT Margin (%) 11.31% 19.29% 18.14% (3.71%) (8.19%) 11.52% 12.61%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.74% 11.08% 11.30% (7.85%) (0.02%) 5.05% 7.30%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.73% 21.58% 14.91% (12.00%) (0.05%) 10.53% 13.83%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.45% 6.15% 4.43% (2.56%) (0.01%) 2.28% 3.65%
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.12 0.39 0.32 (0.25) (0.00) 0.21 0.31
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,000 1,500 1,500 1,500 1,150 1,150 1,150
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 750 1,130 1,130 1,130 1,139 1,141 1,149