ข้อมูลทางการเงิน

ผลประกอบการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายไตรมาส : 2567

3M 6M 9M 2567
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,352 1,352
รายได้รวม 1,360 1,360
ต้นทุนบริการ 1,111 1,111
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 326 326
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 125 125
กำไรสุทธิ 47 47
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 9,607 9,607
      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,552 1,552
      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,054 8,054
หนี้สินรวม 6,681 6,681
      รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,380 4,380
      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,301 2,301
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,925 2,925
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.65 0.65
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 17.83% 17.83%
EBITDA Margin (%) 24.14% 24.14%
EBIT Margin (%) 9.26% 9.26%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.43% 3.43%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.22% 4.22%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.29% 1.29%
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.04 0.04
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,149 1,149
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 1,149 1,149

รายปี

2563 2564 2565 2566
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 4,726 4,712 5,158 6,095
รายได้รวม 4,776 4,803 5,238 6,167
ต้นทุนบริการ 3,740 3,769 4,390 5,227
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 1,647 1,604 1,494 1,286
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 544 594 553 434
กำไรสุทธิ 241 351 308 131
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 10,017 9,210 8,870 9,556
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,739 1,541 1,603 1,688
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,278 7,669 7,267 7,868
หนี้สินรวม 7,604 6,552 5,995 6,677
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,927 3,279 3,064 4,470
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,677 3,273 2,932 2,207
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,412 2,658 2,874 2,879
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.45 0.50 0.58 0.67
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.86% 20.03% 14.89% 14.24%
EBITDA Margin (%) 34.85% 34.04% 28.96% 21.10%
EBIT Margin (%) 11.52% 12.61% 10.72% 7.12%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.05% 7.30% 5.88% 2.12%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.53% 13.83% 11.06% 4.51%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.28% 3.65% 3.41% 1.42%
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.21 0.31 0.27 0.11
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,150 1,150 1,149 1,149
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 1,141 1,149 1,149 1,149

รายปี

2558 2559 2560 2561 2562
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,868 2,891 3,154 3,567 4,690
รายได้รวม 1,873 2,911 3,186 3,624 4,773
ต้นทุนบริการ 1,378 2,063 2,322 3,445 4,040
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 683 1,169 1,183 904 1,562
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 211 558 572 (132) (384)
กำไรสุทธิ 89 323 360 (285) (1)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 4,489 6,004 10,241 11,987 11,106
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 919 2,255 1,990 2,304 2,065
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,570 3,749 8,251 9,683 9,041
หนี้สินรวม 3,749 3,753 7,663 9,821 8,941
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,690 1,960 3,807 4,215 3,555
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,059 1,794 3,855 5,606 5,386
ส่วนของผู้ถือหุ้น 740 2,251 2,578 2,166 2,166
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.52 0.55 0.39 0.33 0.41
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.23% 28.64% 26.38% 3.41% 13.86%
EBITDA Margin (%) 36.58% 40.44% 37.50% 25.33% 33.32%
EBIT Margin (%) 11.31% 19.29% 18.14% (3.71%) (8.19%)
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.74% 11.08% 11.30% (7.85%) (0.02%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.73% 21.58% 14.91% (12.00%) (0.05%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.45% 6.15% 4.43% (2.56%) (0.01%)
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.12 0.39 0.32 (0.25) (0.00)
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,000 1,500 1,500 1,500 1,150
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 750 1,130 1,130 1,130 1,139