ข้อมูลทางการเงิน

ผลประกอบการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายไตรมาส : 2564

3M 6M 9M 2564
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,211 2,318 3,379 4,712
รายได้รวม 1,229 2,349 3,426 4,803
ต้นทุนบริการ 844 1,747 2,613 3,769
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 535 916 1,252 1,604
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 278 410 497 594
กำไรสุทธิ 239 287 309 351
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 9,873 9,436 9,235 9,210
      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,583 1,371 1,345 1,541
      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,290 8,065 7,890 7,669
หนี้สินรวม 7,225 6,828 6,602 6,552
      รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,885 3,154 3,284 3,279
      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,340 3,674 3,319 3,273
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,648 2,608 2,632 2,658
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.47 0.49 0.50 0.50
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.33% 24.64% 22.69% 20.03%
EBITDA Margin (%) 44.20% 39.53% 37.06% 34.04%
EBIT Margin (%) 22.92% 17.71% 14.71% 12.61%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.43% 12.23% 9.01% 7.30%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.94% 14.30% 14.52% 13.83%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.80% 3.89% 4.07% 3.65%
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.21 0.25 0.26 0.31
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,150 1,150 1,150 1,150
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 1,146 1,146 1,146 1,149

รายปี

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,868 2,891 3,154 3,567 4,690 4,726 4,712
รายได้รวม 1,873 2,911 3,186 3,624 4,773 4,776 4,803
ต้นทุนบริการ 1,378 2,063 2,322 3,445 4,040 3,740 3,769
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 683 1,169 1,183 904 1,562 1,647 1,604
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 211 558 572 (132) (384) 544 594
กำไรสุทธิ 89 323 360 (285) (1) 241 351
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 4,489 6,004 10,241 11,987 11,106 10,017 9,210
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 919 2,255 1,990 2,304 2,065 1,739 1,541
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,570 3,749 8,251 9,683 9,041 8,278 7,669
หนี้สินรวม 3,749 3,753 7,663 9,821 8,941 7,604 6,552
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,690 1,960 3,807 4,215 3,555 2,927 3,279
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,059 1,794 3,855 5,606 5,386 4,677 3,273
ส่วนของผู้ถือหุ้น 740 2,251 2,578 2,166 2,166 2,412 2,658
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.52 0.55 0.39 0.33 0.41 0.45 0.50
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.23% 28.64% 26.38% 3.41% 13.86% 20.86% 20.03%
EBITDA Margin (%) 36.58% 40.44% 37.50% 25.33% 33.32% 34.85% 34.04%
EBIT Margin (%) 11.31% 19.29% 18.14% (3.71%) (8.19%) 11.52% 12.61%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.74% 11.08% 11.30% (7.85%) (0.02%) 5.05% 7.30%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.73% 21.58% 14.91% (12.00%) (0.05%) 10.53% 13.83%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.45% 6.15% 4.43% (2.56%) (0.01%) 2.28% 3.65%
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.12 0.39 0.32 (0.25) (0.00) 0.21 0.31
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,000 1,500 1,500 1,500 1,150 1,150 1,150
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 750 1,130 1,130 1,130 1,139 1,141 1,149