ข้อมูลทางการเงิน

ผลประกอบการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายไตรมาส : 2562

3M 6M 9M 2562
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,240 2,425 3,293 4,690
รายได้รวม 1,246 2,448 3,340 4,773
ต้นทุนบริการ 976 1,922 2,919 4,040
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 487 952 1,050 1,562
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 189 354 153 384
กำไรสุทธิ 92 151 (116) 1
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 11,714 11,588 11,112 11,106
      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,144 2,289 1,875 2,065
      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,596 9,300 9,238 9,041
หนี้สินรวม 9,455 9,272 9,062 8,941
      รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,085 3,445 3,437 3,555
      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,370 5,826 5,625 5,386
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,258 2,317 2,050 2,166
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.34 0.37 0.39 0.41
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.30% 20.75% 11.37% 13.86%
EBITDA Margin (%) 39.30% 39.26% 31.89% 33.32%
EBIT Margin (%) 15.24% 14.59% 4.63% 8.19%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.41% 6.15% (3.46%) 0.02%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (6.95%) (1.69%) (4.98%) 0.05%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (1.30%) (0.32%) (0.91%) 0.01%
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.08 0.13 (0.10) 0.00
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,150 1,150 1,150 1,150
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 1,135 1,139 1,139 1,139

รายปี

2558 2559 2560 2561
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,868 2,891 3,154 3,567
รายได้รวม 1,873 2,911 3,186 3,624
ต้นทุนบริการ 1,378 2,063 2,322 3,445
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 683 1,169 1,183 904
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 211 558 572 (132)
กำไรสุทธิ 89 323 360 (285)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 4,489 6,004 10,241 11,987
      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 919 2,255 1,990 2,304
      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,570 3,749 8,251 9,683
หนี้สินรวม 3,749 3,753 7,663 9,821
      รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,690 1,960 3,807 4,215
      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,059 1,794 3,855 5,606
ส่วนของผู้ถือหุ้น 740 2,251 2,578 2,166
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.52 0.55 0.39 0.33
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.23% 28.64% 26.38% 3.41%
EBITDA Margin (%) 36.58% 40.44% 37.50% 25.33%
EBIT Margin (%) 11.31% 19.29% 18.14% (3.71%)
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.74% 11.08% 11.30% (7.85%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.73% 21.58% 14.91% (12.00%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.45% 6.15% 4.43% (2.56%)
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.12 0.39 0.32 (0.25)
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,000 1,500 1,500 1,500
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 750 1,130 1,130 1,130

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายไตรมาส : 2562 3M 6M 9M 2562
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,240 2,425 3,293
รายได้รวม 1,426 2,448 3,340
ต้นทุนบริการ 976 1,922 2,919
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 487 952 1,050
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 189 354 153
กำไรสุทธิ 92 151 (116)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 11,714 11,588 11,112
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,144 2,289 1,875
วมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,596 9,300 9,238
หนี้สินรวม 9,455 9,272 9,062
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,085 3,445 3,437
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,370 5,826 5,625
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,258 2,317 2,050
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.34 0.37 0.39  –
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.30% 20.75% 11.37%  –
EBITDA Margin (%) 39.30% 39.26% 31.89%  –
EBIT Margin (%) 15.24% 14.59% 4.63%  –
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.41% 6.15%  (3.46%)  –
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (6.95%) (1.69%) (4.98%)  –
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (1.30%) (0.32%) (0.91%)  –
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.08 0.13  (0.10)  –
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,150  1,150 1,150  –
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 1,135 1,139 1,139  –

รายปี2558255925602561

รายปี 2558 2559 2560 2561
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,868 2,891 3,154 3,567
รายได้รวม 1,873 2,911 3,186 3,624
ต้นทุนบริการ 1,378 2,063 2,322 3,445
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 683 1,169 1,183 904
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 211 558 572 (132)
กำไรสุทธิ 89 323 360 (285)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 4,489 6,004 10,241 11,987
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 919 2,255 1,990 2,304
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,570 3,749 8,251 9,683
หนี้สินรวม 3,749 3,753 7,663 9,821
หนี้สินหมุนเวียน 1,690 1,960 3,807 4,215
หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,059 1,794 3,855 5,606
ส่วนของผู้ถือหุ้น 740 2,251 2,578 2,166
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.52 0.55 0.39 0.33
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.23% 28.64% 26.38% 3.41%
EBITDA Margin (%) 36.58% 40.44% 37.50% 25.33%
EBIT Margin (%) 11.31% 19.29% 18.14% (3.71%)
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.74% 11.08% 11.30% (7.85%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.73% 21.58% 14.91% (12.00%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.45% 6.15% 4.43% (2.56%)
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.12 0.39 0.32 (0.25)
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,000 1,500 1,500 1,500
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 750 1,130 1,130 1,130