ข้อมูลทางการเงิน

ผลประกอบการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายไตรมาส : 2563

3M 6M 9M 2563
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,297 1,297
รายได้รวม 1,307 1,307
ต้นทุนบริการ 1,023 1,023
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 458 458
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 175 175
กำไรสุทธิ 102 102
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 11,115 11,115
      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,166 2,166
      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,949 8,949
หนี้สินรวม 8,836 8,836
      รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,637 3,637
      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 5,199 5,199
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,270 2,270
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.43 0.43
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.18% 21.18%
EBITDA Margin (%) 35.33% 35.33%
EBIT Margin (%) 13.50% 13.50%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.80% 7.80%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (0.48%) 0.48%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (0.10%) 0.10%
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.09 0.09
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,150 1,150
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 1,141 1,141

รายปี

2558 2559 2560 2561 2562
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ 1,868 2,891 3,154 3,567 4,690
รายได้รวม 1,873 2,911 3,186 3,624 4,773
ต้นทุนบริการ 1,378 2,063 2,322 3,445 4,040
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 683 1,169 1,183 904 1,562
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษี 211 558 572 (132) (384)
กำไรสุทธิ 89 323 360 (285) (1)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 4,489 6,004 10,241 11,987 11,106
      รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 919 2,255 1,990 2,304 2,065
      รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,570 3,749 8,251 9,683 9,041
หนี้สินรวม 3,749 3,753 7,663 9,821 8,941
      รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,690 1,960 3,807 4,215 3,555
      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,059 1,794 3,855 5,606 5,386
ส่วนของผู้ถือหุ้น 740 2,251 2,578 2,166 2,166
อัตราส่วนทางการเงิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.52 0.55 0.39 0.33 0.41
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.23% 28.64% 26.38% 3.41% 13.86%
EBITDA Margin (%) 36.58% 40.44% 37.50% 25.33% 33.32%
EBIT Margin (%) 11.31% 19.29% 18.14% (3.71%) (8.19%)
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.74% 11.08% 11.30% (7.85%) (0.02%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.73% 21.58% 14.91% (12.00%) (0.05%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.45% 6.15% 4.43% (2.56%) (0.01%)
ข้อมูลหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.12 0.39 0.32 (0.25) (0.00)
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 1,000 1,500 1,500 1,500 1,150
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท) 750 1,130 1,130 1,130 1,139