logo-icon โครงการในปัจจุบัน

ลูกค้า โครงการ ปริมาณงาน มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) ช่วงเวลา
EGAT โครงการ 7 เหมืองถ่านหินแม่เมาะ ขุด – ขนดินปริมาณ 365.0 ล้าน ลบ. เมตร แน่น
ขุด – คัดแยก ขนถ่านหินปริมาณ 50.0 ล้านตัน
ขนดินปริมาณประมาณ 80.0 ล้าน ลบ. เมตร แน่น
21,906.00 ต.ค. 2551 – เม.ย. 2563
EGAT โครงการ 8 เหมืองถ่านหินแม่เมาะ ขุด – ขนดินปริมาณ 375.0 ล้าน ลบ. เมตร แน่น
ขุด – คัดแยก ขนถ่านหินปริมาณ 31.0 ล้านตัน
22,871.00 พ.ย. 2559 – พ.ย. 2568
HONGSA POWER โครงการเหมืองหงสา ขุด – ขนดินปริมาณ 207.0 ล้าน ลบ. เมตร แน่น
ขุด – คัดแยก ขนถ่านหินปริมาณ 82.5 ล้านตัน
11,742.71 ม.ค. 2557 – ม.ค. 2569

*ลบ.ม. = ลูกบาศก์เมตร

certificate