logo-icon การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุนต่อสังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินสนับสนุนแก่สถานีตำรวจ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน การให้เงินสนับสนุนแก่กิจการทางศาสนารวมถึงการให้เงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลในการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้