logo-icon การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้ติดตั้งระบบหัวฉีดน้ำให้แก่ ระบบสายพานลำเลียง  การจัดฝูงรถบรรทุกวิ่งราดน้ำ  และ สเปรย์น้ำตลอดทั่วบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และดำเนินการควบคุมระดับเสียงรบกวนของเครื่องจักรและการระเบิดหน้าดิน ไม่ให้รบกวนผู้อยู่อาศัยในชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการควบคุมมลพิษทางน้ำ โดยได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อลดการก่อมลพิษให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมกล่าวข้างต้น โดยมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณมาอย่างต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมที่มีการประสานงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด