logo-icon ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของบริษัทเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ โดยการจัดหาเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบงานได้ตามปริมาณที่กำหนดกับลูกค้า และหากมีการปรับปรุงแผนการทำงาน

ที่มีความสำคัญ จะมีการหารือร่วมกับลูกค้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า