[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

logo-icon นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

[/vc_column_text][vc_column_text]

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558  จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวดดังต่อไปนี้

[/vc_column_text][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]