28
ก.พ.

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

[vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_btn title=”Download เอกสาร” style=”flat” shape=”square” color=”sky” size=”lg” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.sahakol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2F%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-31-%E0%B8%98.%E0%B8%84.-2559.pdf.zip||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]
28
ก.พ.

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

[vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_btn title=”Download เอกสาร” style=”flat” shape=”square” color=”sky” size=”lg” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.sahakol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2F%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%88.%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-F45-3.pdf||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]
28
ก.พ.

งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

[vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_btn title=”Download เอกสาร” style=”flat” shape=”square” color=”sky” size=”lg” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.sahakol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FNOTES.doc||”][vc_btn title=”Download เอกสาร” style=”flat” shape=”square” color=”sky” size=”lg” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.sahakol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FFINANCIAL_STATEMENTS.xls||”][vc_btn title=”Download เอกสาร” style=”flat” shape=”square” color=”sky” size=”lg” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.sahakol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2FAUDITORREPORT.DOC.zip||”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]
10
ก.พ.

แจ้งการลงนามสัญญาจ้างเหมาผลิตแร่ดิบ

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Download PDF” style=”flat” shape=”square” color=”sky” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.sahakol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2F%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%B8%E0%B8%81.pdf||target:%20_blank”][/vc_column][/vc_row]
10
ก.พ.

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Download PDF” style=”flat” shape=”square” color=”sky” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.sahakol.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99.pdf||target:%20_blank”][/vc_column][/vc_row]