logo-icon คณะกรรมการบริษัท

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล

ประธานกรรมการ

นพพันธป์ เมืองโคตร

นายนพพันธป์ เมืองโคตร

รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร

ศิริชัย โตวิริยะเวช

นายศิริชัย โตวิริยะเวช

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางกิ่งเทียน บางอ้อ thumb

นางกิ่งเทียน บางอ้อ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

มงคล เหล่าวรพงศ์

นายมงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

satwat

นายศาศวัต ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ

witwas

นายวิทวัส ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

IMGP

นายประภาส วิชากูล

กรรมการอิสระ

กวิตม์ ศิริสรรพ์

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน/ กรรมการ